92 đường 2/9, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
  •  Điện thoại:0511 6267 888
  •  FAX:0511 6258 999
  •  E-mail:noidia@mailinhtour.vn